Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

18 maja odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Poprowadził je wybrany przewodniczący Zenon Kołodziej. Najważniejsze punkty w programie zebrania to: sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wybory nowego Zarządu.:

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła prezes Iwona Podeszwa.  Było to podsumowanie działalności Towarzystwa za okres sprawozdawczy 19 maja 2022-18 maja 2023.

Swoje wystąpienie rozpoczęła od ogłoszenia  minuty ciszy za zmarłych  członków Czesława Zagraja i Helenę Gajda oraz przedstawieniem trzech nowych członków w osobach Magdaleny Kopańskiej, Zbigniewa Rybczyńskiego, Magdaleny Przesmyckiej.  Po tych zmianach TPW liczy 207 członków. Na zebranie, zgodnie z listą obecności, przybyło 38 członków.

W mijającym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 5 posiedzeń, na których poruszano następujące tematy:

  1. działalność Sekcji Rowerowej Relaks,
  2. informacja o II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”,
  3.  zgłoszenie członka Zbigniewa Rybczyńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu,6
  4. złożenie przez Zbigniewa Rybczyńskiego wniosku do Starostwa Powiatowego w Wieluniu i pozyskanie 4 tysięcy złotych na realizację zadania „Odkrywamy wieluńskie dziedzictwo przemysłowe”,7
  5. organizacja 2 spotkań z cyklu „Ludzie i ich pasje w październiku 2022 roku z dr Wiesławem Dworniakiem, w lutym 2023 roku z profesorem Andrzejem Marciniakiem,8
  6.  udział cyklistów w Muzealnym Rajdzie Rowerowym, w akcji „Rowerem po Zdrowie” i w Rajdzie po województwie Zachodniopomorskim

To, czym zajmował się na swoich spotkaniach Zarząd przełożyło się na wydarzenia zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Wielunia.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, wnioskując jednocześnie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

W dalszej części prezes Iwona Podeszwa poinformowała o odejściu z Zarządu dotychczas pracujących członków i o swojej rezygnacji. Wszystkich  odchodzących z Zarządu uhonorowano drobnymi upominkami.

W nowych, jawnych wyborach wybrano nowy 5- osobowy Zarząd.  Weszli do niego:

Magdalena Kopańska – prezes

Stanisław Pioruński- 1 wiceprezes

Zbigniew Rybczyński – 2 wiceprezes

Marek Patyk – sekretarz

Magdalena Przesmycka- skarbnik

Przewodniczącym 3 osobowej Komisji Rewizyjnej został Wacław Urbaniak

Nowy Zarząd postawił wniosek o przyznanie tytułu honorowego członka TPW ustępującej Prezes Iwonie Podeszwie, na co uczestnicy zebrania wyrazili zgodę.

Ustępujący Zarząd zgłosił wniosek o przyznanie tytułu honorowego członka dla pana Tadeusza Sielanta, na co uczestnicy wyrazili zgodę.

Założenia  przyszłego planu pracy Towarzystwa  będzie omówione na  pierwszym spotkaniu nowego Zarządu .