Konopnica. studia archeologiczno – historyczne

Konopnica. Studia archeologiczno – historyczne pod red Lubomiry Tyszler jest zbiorem studiów poświęconych wsi Konopnica w powiecie wieluńskim, jej historii najdawniejszej i tej bliższej aż do 1939 r. Ukazała się staraniem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Uniwersytetu Łódzkiego i Gminy Konopnica i jest pokłosiem konferencji naukowej z 15 X 2016 r. objętej patronatem władz samorządowych, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i Starosty Powiatu Wieluńskiego Andrzeja Stępnia oraz honorowym patronatem władz Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora UŁ prof. zw. dr hab. Antoniego Różalskiego i Dziekana Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ prof. zw. dr hab. Macieja Kokoszko. Składa się z Przedmowy pióra Grzegorza Turalczyka – Wójta Gminy Konopnica (wersja polska i angielska), Od Redaktora Lubomiry Tyszler (wersja polska i angielska), 10 artykułów tematycznych opatrzonych streszczeniem w języku polskim i angielskim: W górę Warty, w głąb czasu – osada z okresu rzymskiego w Konopnicy, stanowisko 6, w powiecie wieluńskim (Lubomira Tyszler), Monety rzymskie z Konopnicy i jej okolic, na tle innych znalezisk monet antycznych z Polski Środkowej (Mariusz Mielczarek, Jacek Rakoczy), Z dziejów Konopnicy do XVI wieku ( Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak), Grodzisko w Konopnicy w krajobrazie archeologiczno – historycznym (Anna Nierychlewska, Lubomira Tyszler), Parafia i kościół p.w. św. Rocha w Konopnicy w świetle źródeł kościelnych (Sławomir Zabraniak), Kościół w Konopnicy. Architektura i jej kontekst (Piotr Gryglewski), Dwór w Konopnicy – fakty i mity (Anna Nierychlewska), Konopnica w XIX wieku. Wybrane momenty z przeszłości (Zdzisław Włodarczyk), Kozarscy herbu Wąż w dziejach Konopnicy (Jan Książek), 72 pułk piechoty w obronie linii Warty od 1 do 3 września 1939 r.(Witold Jarno) oraz dwóch prezentacji fotograficznych: Konopnica w starej fotografii (Stefan Wrzesiński), Konopnica z perspektywy lotu ptaka – fotoreportaż (Wiesław Dondziak) i Fototeki z konferencji naukowej Konopnica – nasze miejsce, nasze dziedzictwo. Archeologia – Historia – Architektura – Sztuka, łącznie 185 stron w formacie A-4 uzupełnionych wspaniałą ikonografią, a wszystko zamknięte okładką z fotografiami wspaniałego zabytku, jakim jest kościół św. Rocha i innych ciekawych miejsc charakterystycznych dla tej nadwarciańskiej wsi.

Promocja książki, która odbyła się 24 lutego zgromadziła w gmachu Urzędu Gminy w Konopnicy członków WTN, autorów artykułów z panią redaktor Lubomirą Tyszler, władze powiatu wieluńskiego ze starostą Andrzejem Stępniem, wicestarostą Markiem Kielerem, radnym Sejmiku Wojewódzkiego Andrzejem Chowisem, pracowników Gminy Konopnica z Grzegorzem Turalczykiem, członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej, redaktora czasopisma „Na Sieradzkich Szlakach” Andrzeja Ruszkowskiego, ks. proboszcza Marka Łakomego, konopnicką poetkę Eleonorę Grondową, nauczycieli, mieszkańców i media wieluńskie. Mottem do publikacji stały się słowa Eleonory Grondowej:

Każdy ma swoje miejsce, ciepły rodzinny dom,

Kąt gdzie zostawił serce, małą ojczyznę swą.

Dla nas to miejsce owo Konopnica się zwie,

Co tradycje wiekowe i uroki ma swe.

Zbiór studiów skierowany jest nie tylko do środowisk naukowych, ale także do czytelników niepowiązanych zawodowo z nauką. Ufam, że lektura zawartych w nim treści pozwoli nie tylko pogłębić wiedzę o Konopnicy, ale także doświadczyć identyfikacji z jej dziedzictwem (Od Redaktora Lubomira Tyszler)

Jestem przekonany, ze niniejsza publikacja stanie się ważnym dziełem promującym naszą Konopnicę i region. Mam głęboką nadzieję, że spełni ona wasze oczekiwania i stanie się ciekawą lekturą dla starszego i młodszego pokolenia (Przedmowa Wójt Gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk).