XI Gminny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Jana Pawła II

Już po raz jedenasty Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach  była organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Jana Pawła II – „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!”.

W tym roku z racji pandemii konkurs zmienił swoją formułę. Zaprosiliśmy uczestników do nagrania występów uczniów i przesłania filmików z recytacją.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-III oraz przedszkolaki z terenu Gminy Wieluń.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich nagrań komisja konkursowa w składzie: p. Anita Kuś – Miejska i  Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

  1. Magdalena Lizurej – Biedal – przedstawicielka lokalnych mediów
  2. Adrian Dratwa – ksiądz wikariusz z Kościoła pw. Św. Józefa w Wieluniu
  3. Marzena Kowalska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach

wyłoniła laureatów i przyznała nagrody w dwóch kategoriach.

Kategoria przedszkolaki:

I miejsce – Anastazja Chałupka z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieniądzicach

II miejsce ex aequo Amelia Kowalczyk z Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu oraz Zofia Nykiel z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sieńcu

III miejsce ex aequo Jagoda Gajda oraz Kacper Gaik oboje z Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu.

 Kategoria klasy 1-3:

I miejsce – Maja Kałdońska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach

II miejsce – Martyna Płuciennik ze Szkoły Podstawowej w Sieńcu

III miejsce – ex aequo Lena Drabik ze Szkoły Podstawowej w Sieńcu oraz Lena Jastrząbek ze Szkoły Podstawowej w Bieniądzicach

Wyróżnienie – ex aequo Barbara Bryja ze Szkoły Podstawowej w Gaszynie oraz Filip Jarema ze Szkoły Podstawowej w Sieńcu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

                           

                           

                                                                                   

Szkoła Podstawowa w Bieniądzicach

 

Muzeum Ziemi Wielunskiej zaprasza na koncert Jana Pietrzaka

Serdecznie zapraszamy na koncert Jana Pietrzaka, który odbędzie się 9 listopada 2020 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Kino-Teatrze Syrena w Wieluniu. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można od jutra odbierać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Szczegóły na plakacie!

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klas pierwszych Gaszynie

Pasowanie to jedno z pierwszych ważnych wydarzeń w życiu uczniów, którzy we wrześniu po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły. Takie wydarzenie przeżyli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie.  Pierwsza szkolna akademia na tle pięknej okolicznościowej dekoracji, hymn państwowy i pierwszy występ artystyczny, po którym odbyło się ślubowanie na sztandar szkoły i oficjalne przyjęcie w grono uczniów. Swoim występem uczniowie klasy pierwszej udowodnili, że są gotowi być częścią społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie. Uroczystość pasowania i ślubowania zakończyła się życzeniami wielu sukcesów. Złożyła je wszystkim pasowanym Jolanta Ustyniak, dyrektor szkoły. W tej przepięknej i wyjątkowej chwili głównym bohaterom towarzyszyli rodzice, dyrekcja, wychowawczyni  i poczet sztandarowy.

Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali okolicznościowe dyplomy. Rodzice pierwszoklasistów oraz  Rada Rodziców  obdarowali dzieci prezentami. Podczas uroczystości nie  zabrakło tortu i słodkiego poczęstunku.

                         

                         

                         

fot. SP w Gaszynie

Konkurs „Moje drzewo genealogiczne” 2021

Konkurs genealogiczny pt. „Moje drzewo genealogiczne” jest organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

CELEM KONKURSU jest rozbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży własną historią rodzinną. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości. Wspólne odkrywanie ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu jest zebranie jak najpełniejszej informacji
o historii swojej rodziny dzięki rozmowie międzypokoleniowej – z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi – przy rodzinnym albumie.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Udział w konkursie „Moje drzewo genealogiczne” polega na opracowaniu przez ucznia (uczestnika konkursu) swojego drzewa genealogicznego. Probantem (osobą wywodzącą swoich przodków) jest opracowujący drzewo uczeń. Drzewo genealogiczne może być opracowane w różnych formach:

  • rodowodu – przedstawienie członków rodziny, wywodzących się od wspólnego przodka, ale tylko w liniach męskich (obejmuje więc osoby noszące to samo nazwisko).
  • tablicy potomków – przedstawienie osób, wywodzących się od jednego przodka, w liniach męskich i żeńskich (obejmuje więc członków rodziny, noszących różne nazwiska).
  • wywodu przodków – przedstawienie bezpośrednich przodków opracowującego drzewo ucznia: dwoje dziadków, czworo pradziadków, ośmioro prapradziadków itd. W wywodzie przodków powinni być ujęci przodkowie zarówno ze strony ojca i ze strony matki.

Opracowane drzewo genealogiczne może sięgać dowolną ilość pokoleń wstecz (np. do pradziadków lub praprapradziadków). Drzewo genealogiczne powinno być opracowane na podstawie wiedzy o rodzinie, jaką uczestnik konkursu zdobył w wywiadzie rodzinnym oraz na podstawie dokumentów, które posiada.

Udział w konkursie jest dobrowolny. Do pracy biorącej udział w konkursie należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

W pracy uczestnicy konkursu przedstawią jedynie kopie zdjęć i dokumentów, które ukażą dzieje rodziny, ich miejsce zamieszkania lub pobytu poza ojczyzną, pracę zawodową, zwyczaje rodzinne, udział w życiu społecznym, politycznym lub kulturalnym. Do każdej kopii zdjęć należy dołączyć opis: podać imię i nazwisko osób lub osoby przedstawianej.

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej z klas
IV – VIII, który złoży pracę w wyznaczonym terminie.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI,  klasy VII-VIII

– prace mogą być wykonane przez jednego lub kilku autorów (rodzeństwo);  jeśli rodzeństwo jest w różnych kategoriach wiekowych, praca będzie oceniania w kategorii starszego z nich;

– technika wykonania prac jest dowolna;

– przy ocenie prac organizatorzy wezmą pod uwagę pomysłowość, ilość  i czytelność zawartych w pracy informacji oraz stronę estetyczną.

UWAGA! Praca, która brała już udział w konkursie nie może być ponownie przedstawiona do oceny.

 TERMIN

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (zawierająca oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy nadsyłać lub dostarczyć do dnia 1 marca 2021 r. na adres:

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Narutowicza 13

98-300 Wieluń

tel/fax  (0-43) 843-43-34

lub

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

98-345 Mokrsko

tel/fax  (0-43) 841-17-24

Praca winna zawierać imię i nazwisko jej wykonawcy, klasę, nazwę szkoły. Na pracy winien być napis:  „Konkurs – Moje drzewo genealogiczne”.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych
w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz środkach masowego przekazu.

Zgłoszenie pracy w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie
i udostępnianie (w postaci wystawy pokonkursowej – także w Internecie) danych osobowych członków rodziny. Warunkiem udziału w konkursie jest uzyskanie stosownej zgody (co opiekun lub rodzic potwierdza podpisem na oświadczeniu).

JURY KONKURSU dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje najlepsze
z nich do nagród i wyróżnień do dnia 10 marca 2021 r. Osoby nagrodzone
i wyróżnione zostaną o tym fakcie poinformowane.

Organizatorzy Konkursu informują, iż prace plastyczne nadesłane na konkurs będą zwracane autorom po wystawie podsumowującej konkurs.

 Prace należy odebrać do końca czerwca 2021 r. Po tym terminie prace zostaną poddane utylizacji.

Konkurs wokalny- do udziału zaprasza Wieluński Dom Kultury

Wieluński Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie wokalnym.  Szczegóły dotyczące konkursu zainteresowani znajdą na stronie www.wielun.pl