VII Łódzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

8 grudnia w Wieluniu odbył się VII Łódzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie na Krytej Pływalni Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. POW rozpoczęła ceremonia wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnych oraz odśpiewanie hymnu  „Baczność – do asysty flagi wystąp”.

Po hymnie,  zawodniczka Klubu „Słoneczko”, uczestniczka Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Malwina Adamczyk złożyła uroczystą przysięgę.  Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba. Mityng połączono z obchodami Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, nie zapominając  o poniedziałkowych mikołajkach..

 W  wieluńskich zawodach  wystartowali zawodnicy i zawodniczki z jedenastu zespołów reprezentujących miejscowości województwa łódzkiego. Wystartowały ekipy pływackie, wśród których znalazły się Kluby Olimpiad Specjalnych z Aleksandrowa Łódzkiego, „Piórko” z Działoszyna, z Opoczna, Ozorkowa i „Team JIM” z Łodzi.

Podczas zawodów nie zabrakło  zawodników reprezentujących Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, zawodników ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Wielunia, Stowarzyszenia „Tacy Sami”, Klubu Olimpiad Specjalnych „Leśni ” z Gromadzic, „Słoneczko” z Wielunia oraz z Klubu z SOSW w Piotrkowie Trybunalskim.  Mityng pływacki to nie tylko popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, to także rywalizacja w duchu fair play, a przede wszystkim  integracja.

Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie organizatorzy i  współorganizatorzy zawodów: ZSS w Wieluniu, tj. Powiat Wieluński, SOSW w Gromadzicach z dyrektorem Mirosławem Kubiakiem na czele, Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, który reprezentowała wicedyrektor Dorota Musiałek-Jeżewska, kierownictwo Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu oraz Tomasz Golański i Robert Grabowski z silną grupą wolontariuszy i sędziów.

       

       

       

       

Fot. Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Nadzwyczajne zebranie Miejsko – Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP w Wieluniu

Zebranie odbyło się w siedzibie koła w dniu 8 grudnia. Zostało zwołane ze względu na zaistniałe okoliczności i miało na celu zakończenie okresu tymczasowości, jaki powstał wraz ze śmiercią Pana Henryka Szymańskiego (20 XI odbył się pogrzeb w Niemczech), dotychczasowego Prezesa Miejsko – Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wieluniu. Inicjatorem zebrania był Pan Henryk Strózik, honorowy prezes koła i wiceprezes Zarządu Okręgu w Sieradzu.

Na zaproszenie Pana Henryka Strózika na zebranie przybyli: Edward Bielak, prezes Koła Gminnego w Mokrsku, Józef Łuczak, prezes Koła Gminnego w Czarnożyłach, Renata Tatara, Prezes Koła Sybiraków, Pani Małgorzata Zygmunt, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Sylwester Kaczmarek, dyrektor ZOEASZ, Pan Włodzimierz Kamiński, kierownik warsztatów w ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Karolina Kik, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu (współpracownicy koła), Zofia Białas, współpracownik koła i nieliczni członkowie.

Na zebraniu, które przekształciło się w nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo – wyborcze po uczczeniu minutą ciszy zmarłych: Eugeniusza Wieczorka (23 X 2021), Prezesa Zarządu Okręgu w Sieradzu i Henryka Szymańskiego (XI 2021) i dokonano wyboru nowego prezesa, wiceprezesa i nadzwyczajnych członków Zarządu Miejsko- Gminnego Koła Kombatantów RP i BWP.  Nadzwyczajnym członkami Koła zostali wybrani jednogłośnie Włodzimierz Kamiński i Zofia Białas. Prezesem Koła został Włodzimierz Kamiński, wiceprezesem Karolina Kik. Do Zarządu została dokooptowana Zofia Białas

Sprawnie przeprowadzonego zebrania i wyboru prezesa koła pogratulowała Panu Henrykowi Strózikowi Renata Tatara.

     

     

 

     

     

Zaproszenie do udziału w 15. edycji konkursu „Moje drzewo genealogiczne”

Muzeum Ziemi Wieluńskiej po raz 15. zaprasza do udziału w konkursie „Moje drzewo genealogiczne”. Na prace czekamy do 1 marca 2022 r. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, dostarczając podpisaną pracę i kartę zgłoszenia. .

ORGANIZATOR KONKURSU I UCZESTNICY

Konkurs genealogiczny pt. „Moje drzewo genealogiczne” jest organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i adresowany do uczniów szkół podstawowych.

CELEM KONKURSU jest rozbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży własną historią rodzinną. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości. Wspólne odkrywanie ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu jest zebranie jak najpełniejszej informacjio historii swojej rodziny dzięki rozmowie międzypokoleniowej – z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi – przy rodzinnym albumie.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Udział w konkursie „Moje drzewo genealogiczne” polega na opracowaniu przez ucznia (uczestnika konkursu) swojego drzewa genealogicznego. Probantem (osobą wywodzącą swoich przodków) jest opracowujący drzewo uczeń. Drzewo genealogiczne może być opracowane w różnych formach:

  • rodowodu – przedstawienie członków rodziny, wywodzących się od wspólnego przodka, ale tylko w liniach męskich (obejmuje więc osoby noszące to samo nazwisko).
  • tablicy potomków – przedstawienie osób, wywodzących się od jednego przodka, w liniach męskich i żeńskich (obejmuje więc członków rodziny, noszących różne nazwiska).
  • wywodu przodków – przedstawienie bezpośrednich przodków opracowującego drzewo ucznia: dwoje dziadków, czworo pradziadków, ośmioro prapradziadków itd. W wywodzie przodków powinni być ujęci przodkowie zarówno ze strony ojca i ze strony matki.

Opracowane drzewo genealogiczne może sięgać dowolną ilość pokoleń wstecz (np. do pradziadków lub praprapradziadków). Drzewo genealogiczne powinno być opracowane na podstawie wiedzy o rodzinie, jaką uczestnik konkursu zdobył w wywiadzie rodzinnym oraz na podstawie dokumentów, które posiada.

Udział w konkursie jest dobrowolny. Do pracy biorącej udział w konkursie należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

W pracy uczestnicy konkursu przedstawią jedynie kopie zdjęć i dokumentów, które ukażą dzieje rodziny. Do każdej kopii zdjęć należy dołączyć opis: podać imię i nazwisko osób lub osoby przedstawianej.

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej z klas IV – VIII, który złoży pracę w wyznaczonym terminie.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy IV-VI

– klasy VII-VIII

– prace mogą być wykonane przez jednego lub kilku autorów (rodzeństwo); jeśli rodzeństwo jest w różnych kategoriach wiekowych, praca będzie oceniania w kategorii starszego z nich;

– technika wykonania prac jest dowolna;

– przy ocenie prac organizatorzy wezmą pod uwagę pomysłowość, ilość
i czytelność zawartych w pracy informacji (daty,  miejsce zamieszkania lub pobytu poza ojczyzną, pracę zawodową, zwyczaje rodzinne, udział w życiu społecznym, politycznym lub kulturalnym) oraz stronę estetyczną.

UWAGA! Praca, która brała już udział w konkursie nie może być ponownie przedstawiona do oceny.

TERMIN

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (zawierająca oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy nadsyłać lub dostarczyć do dnia 1 marca 2022 r. na adres:

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

  1. Narutowicza 13

98-300 Wieluń

tel/fax  (0-43) 843-43-34

lub

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

98-345 Mokrsko

tel/fax  (0-43) 841-17-24

Praca winna zawierać imię i nazwisko jej wykonawcy, klasę, nazwę szkoły.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowychw celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz środkach masowego przekazu.

Zgłoszenie pracy w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzaniei udostępnianie (w postaci wystawy pokonkursowej – także w Internecie) danych osobowych członków rodziny. Warunkiem udziału w konkursie jest uzyskanie stosownej zgody (co opiekun lub rodzic potwierdza podpisem na oświadczeniu).

JURY KONKURSU dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje najlepsze z nich do nagród i wyróżnień do dnia 9 marca 2022 r. Osoby nagrodzone i wyróżnione o wyniku pracy komisji zostaną poinformowane.

Organizatorzy Konkursu informują, iż prace plastyczne nadesłane na konkurs będą zwracane autorom po wystawie podsumowującej konkurs.

Prace należy odebrać do końca czerwca 2022 r. Po tym terminie prace zostaną poddane utylizacji.

 

Koncert „Bułat Okudżawa. Najpiękniejsze pieśni i ballady” -zaproszenie

Wieluński Dom Kultury zaprasza miłośników twórczości Bułata Okudżawy na koncert „Bułat Okudżawa. Najpiękniejsze pieśni  i ballady” w wykonaniu zespołu PIRAMIDY. Koncert odbędzie się 12 grudnia. Szczegóły na plakacie!

Zaproszenie na 69. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza na 69. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 16.12.2021 (czwartek) o godz. 9.00 w Czytelni Biblioteki.
Dyskutować będziemy o książce „Mołdawianie w kosmos nie lietajut bez wina” Judyty Sierakowskiej.
Szczegóły na plakacie!