Zaproszenie do udziału w Grze Miejskiej „Wieluń 735”

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„Wieluń 735”

 

 • 1.

Organizator

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Wieluń 735” (zwanej dalej Grą) jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Wielunia oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
 • 2.

Zasady Gry

 1. 1. Gra Miejska pt. „Wieluń 735” odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w Wieluniu w godzinach 11.00 – 14.00 i stanowi formę zabawy w przestrzeni miejskiej.
 2. Celem Gry jest zapoznanie jej uczestników z historią Wielunia.
 3. Udział w Grze jest bezpłatny.
 4. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.
 5. Po trasie Gry grupy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
 8. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 9. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 11. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

 

 • 3.

Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja zespołu liczącego 5 uczniów + opiekun (nauczyciel), który czuwa nad bezpieczeństwem Zespołu podczas trwania Gry.
 2. Zgłoszenia dokonać można osobiście w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, telefonicznie lub mailowo tel. 43 843 43 34 lub 601 929 303, e-mail: mzw@poczta.onet.pl do dnia 14 czerwca 2018 (czwartek) w godzinach pracy muzeum.
  3. Zgłoszenie Zespołu powinno zawierać: nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, imiona i nazwiska uczestników, wiek oraz telefon kontaktowy i adres  e-mail  opiekuna  lub jednego z członków Zespołu.
 3. Gra skierowana jest do uczniów klas V-VII i gimnazjalnych szkół podstawowych z terenu Gminy Wieluń.
 4. Z każdej szkoły może wystartować jeden Zespół.
 5. W dniu Gry  (15.06)  do  godz. 10.40 należy dokonać rejestracji Zespołu w punkcie startowym znajdującym się w budynku Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz odebrać Kartę Startową wraz z załączoną mapą.
  7. Przed rozpoczęciem Gry odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.).
  8. Odbierając Kartę Startową, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem.
  9. Rejestracja i udział w Grze ponadto oznacza wyrażenie zgody na:
  – przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
  – opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
  10. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

 

 • 4.

Zwycięzcy Gry

 1. Zwycięzcą Gry zostaje Zespół, który zbierze największą liczbę punktów w najkrótszym czasie i stawi się w ostatnim Punkcie Kontrolnym. W przypadku dotarcia na Metę w jednym czasie dwóch lub więcej osób/grup przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
 2. Fundatorem nagród jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
 3. Zakończenie Gry, podsumowanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczonym jako Meta (pl. Legionów w Wieluniu) około godziny 13.30.
 4. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.

 

 • 5.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.wielun.pl.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.