Z życia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Zebranie sprawozdawcze TPMWD w Ożarowie

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej 30 kwietnia odbyło się doroczne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. Przedstawiła je prezes Halina Gniłka.2016-04-30-Zebranie sprawozdawcze-TPMWD-w-Ozarowie

Działalność statutowa TPMWD w Ożarowie oparta jest na współpracy z Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Od ostatniego zebrania zwiększyła się liczba członków Towarzystwa. Jest ich aktualnie 81. Wśród nowych członków m.in. Jan Książek- dyrektor MZW, Jerzy Burman, Zofia Białas.  W okresie sprawozdawczym Zarząd spotykał się pięciokrotnie, w tym trzykrotnie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Praca Zarządu, choć oparta na bardzo skromnych środkach finansowych, zaowocowała następującymi przedsięwzięciami:

18 X 2015 r. przygotowano jubileusz Bohdana Pilarskiego, który z powodu jego nieobecności przełożono na 13 XII. Na okoliczność jubileuszu przygotowano tort urodzinowy, obecni wysłuchali wystąpienia prof. Tadeusza Olejnika poświęconego jubilatowi – muzykologowi i przyjacielowi muzeum. Niestety, z powodów zdrowotnych jubilat nie pojawił się.

TPMWD w Ożarowie weszło w projekt mający na celu wspomóc Muzeum Ziemi Wieluńskiej w zakupie audio przewodników w językach obcych.

Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego przygotowanego przez Halinę Szumigaj-Perdek i sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Danutę Juzalę rozbudziła się dyskusja na temat sposobu pozyskania środków finansowych na wzbogacenie aktywności Towarzystwa w zakresie integracji członków, pielęgnacji dziedzictwa kultury narodowej. Nadal ważnym środkiem pozostaje 1% przekazywany na rzecz TPMWD w Ożarowie za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, inne proponowane źródła – powrócić do działalności wydawniczej (pocztówki, foldery), poprawić ściągalność składek od członków, zorganizować piknik folklorystyczny…

Integracji członków ma służyć zaplanowana na 4 czerwca br. wycieczka do Praszki, Pawłowic, Byczyny, kolejne wyjazdy mające na celu poznanie najbliższych okolic oraz przygotowania do 20. rocznicy powstania TPMWD w Ożarowie.

Zofia Białas