Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

Na walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Wielunia zaprosił Zarząd. Zebranie odbyło się 28 marca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Z powodu niepełnej liczby członków odbyło się ono w II terminie. Zebranie otworzyła Prezes Iwona Podeszwa, a poprowadził  Zenon Kołodziej, jednogłośnie wybrany przewodniczący zebrania. Po zatwierdzeniu programu zebrania i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Iwona Podeszwa, z działalności Komisji Rewizyjnej Jadwiga Reczkin. Ostatecznie, Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i Komisji Rewizyjnej zostało udzielone absolutorium.

Aby dokonać wyboru nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej powołano trzyosobową Komisję Skrutacyjną.  Z sali padł wniosek by do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej powołać te same osoby, które do tej pory pełniły swoje funkcje.  I tak do pięcioosobowego Zarządu weszli: Iwona Podeszwa, Stanisław Pioruński, Anna Wójcik, Henryka Jabłonowska, Małgorzata Jakubowska; do Komisji Rewizyjnej  Jadwiga Reczkin, Wacław Urbaniak, Tadeusz Sielant. Nowym Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Wielunia została ponownie Iwona Podeszwa.

Na koniec uczestnicy zebrania zostali zapoznani z planem pracy Zarządu na rok 2019. Plan przewiduje kontynuację sprawdzonych działań: promowanie Wielunia przez Sekcję Cyklistów „Relax”, organizowanie spotkań z cyklu „Ludzie i ich pasje”, konkursów historycznych i ściślejszą współpracę z młodzieżą szkolną poprzez tworzenie młodzieżowych kół Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.