Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Amor Wielunis nos iungit

Towarzystwo Przyjaciół Wielunia powstało w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej Tadeusza Olejnika. Już na początku istnienia Stowarzyszenia, jego Członkowie określili główne cele i formy działalności. Towarzystwo miało na celu: „Krzewienie miłości do Wielunia, pielęgnowanie jego tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dniu dzisiejszym ,(…) opieki nad zabytkami przeszłości, inicjowanie wydarzeń artystycznych, naukowych i propagandowych o Wieluniu, (…) utrzymanie więzi z byłymi mieszkańcami Wielunia mieszkającymi w innych regionach kraju oraz poza jego granicami, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta oraz postaci związanych z Wieluniem.”(Statut TPW,1997,s.1).

W swej prawie 40-letniej historii TPW było pomysłodawcą i organizatorem bardzo wielu istotnych przedsięwzięć. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wielunia zorganizowano w 1983 r. obchody jubileuszu 700-lecia miasta. W programie obchodów znalazła się m. in. sesja naukowa „700 lat miasta Wielunia”, która była jednym z najważniejszych punktów uroczystości. W 1989 roku Towarzystwo wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Wisła – Odra zorganizowało sesję naukową poświęconą 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W związku z 50. rocznicą zakończenia II wojny światowej  TPW przedstawiło Radzie Miejskiej w Wieluniu projekt zorganizowania w Wieluniu Światowego Forum Miast Otwartych zniszczonych na skutek bombardowań lotniczych. Uroczystość w Wieluniu zainaugurowała  Międzynarodowa Konferencja „Problematyka Bombardowania Miast Otwartych w latach 1939- 1945”, która odbyła się 1 IX 1995 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W maju 1997 roku,  z okazji 20-lecia działalności TPW, zorganizowano
IV Forum Regionalnych Towarzystw Kultury Województwa Sieradzkiego.

Bardzo ważnym elementem działalności TPW jest publikowanie wydawnictw poświęconych Wieluniowi i ziemi wieluńskiej. W większości publikacje dotyczą historii miasta i napisane są, bądź opracowane przez długoletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wielunia Tadeusza Olejnika. Z chwilą powstania w 1999 roku Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego ww. Stowarzyszenie stało się filarem działalności wydawniczej.
Towarzystwo Przyjaciół Wielunia w ciągu ostatnich kilku lat wsparło finansowo wydanie publikacji regionalnych. Wśród najważniejszych tytułów należy wymienić „Leksykon Miasta Wielunia”, „Małą antologię poezji ziemi wieluńskiej”, tomik poezji Niny Pawlaczyk „Chwile ulotne” oraz okolicznościowy katalog „Czesław Woś- grafika, ekslibris”.

Towarzystwo Przyjaciół Wielunia promuje formy aktywnego wypoczynku. Od 1996 roku przy Stowarzyszeniu działa Sekcja Cyklistów Relaks, która skupia w swoich szeregach 45 miłośników wypraw rowerowych po najpiękniejszych zakątkach ziemi wieluńskiej. Rajdy rowerowe organizowane przez Towarzystwo mają charakter turystyczno – krajoznawczy, poznawczy i edukacyjny.

Dużą popularnością wśród mieszkańców Wielunia cieszy się organizowany od 2001 r. cykl spotkań „Ludzie i ich pasje”. Celem przedsięwzięcia jest prezentowanie wybitnych postaci związanych z Wieluniem, a zamieszkujących w różnych regionach Polski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Jagoda Komorowska – krytyk mody, Wanda Bednarek – Mirowska – wykładowca PWSTiF w Łodzi, prof. dr hab. Andrzej Niekrasz – artysta plastyk, prof. dr hab. Andrzej Marciniak – prawnik, prof. dr hab. Józef Kocur – psychiatra, prof. dr hab. Andrzej Zawada – literaturoznawca, prof. dr hab. Leon Dorozik – ekonomista, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – Zbigniew Kazimierz Witek i wielu innych.

Towarzystwo Przyjaciół Wielunia jest także organizatorem różnego rodzaju konkursów o tematyce regionalnej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat z inicjatywy Stowarzyszenia zorganizowano m.in.: kilka edycji konkursu literacko- fotograficznego „Mój magiczny Wieluń”; konkurs historyczny „Jan Długosz i jego związki z ziemią wieluńską”;  konkurs historyczny „Wieluń był pierwszy”; grę miejską „Śladami Jana Długosza w Wieluniu”.

Do bardzo istotnych zadań Towarzystwa Przyjaciół Wielunia należy opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz zabytkami architektury. Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad mogiłami osób zasłużonych dla miasta. Z inicjatywy Towarzystwa zostały odnowione nagrobki Joanny Żubrowej, Felicji Rymarkiewiczowej, Pelagii Zasadzińskiej oraz odsłonięto tablice pamiątkowe na grobach majora pilota Mieczysława Kałuży oraz majora Władysława Kryka. Na wniosek TPW w Parku Miejskim im. Żwirki i Wigury Urząd Miasta zamontował tablice informacyjne z nazwą parku. Z inicjatywy TPW park przy ulicy Wojska Polskiego nazwano imieniem majora pilota Mieczysława Kałuży. Istotnym elementem bieżącej działalności TPW są konsultacje z zakresu historii miasta, udzielane studentom i uczniom. Obecnie Stowarzyszenie liczy 241 członków, w tym dwa koła młodzieżowe przy Młodzieżowym Domu Kultury i Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.

Młodzi członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia z Zespołu Szkół nr 1

Młodzi członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia z Zespołu Szkół nr 1 przy kronikach Towarzystwa

Nowy prezes Iwona Podeszwa

Członkowie Zarządu w czasie zebrania.Marzec 2016. Przy mikrofonie Iwona Podeszwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wielunia w czasie uroczystości 1 września

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wielunia w czasie uroczystości 1 września 2016 r.

Skład Zarządu TPW:

prezes- Franciszek Porażka
I wiceprezes- Zygmunt Wujec
II wiceprezes- Iwona Podeszwa
sekretarz- Henryka Jabłonowska
członek- Marzena Uryszek
członek- Małgorzata Walczak
członek- Anna Wójcik
członek- Włodzimierz Kałczak
członek- Stanisław Pioruński

Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca- Jadwiga Reczkin
członek- Tadeusz Sierandt
członek- Wacław Urbaniak