IV Sympozjum Regionalistów – Praszka 2018

Muzeum w Praszce i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w dniu 24 listopada zorganizowały IV Sympozjum Regionalistów. Jest to wydarzenie branżowe dla znawców, ale również dla tych, którzy o historii regionu chcą dowiedzieć się czegoś więcej, dlatego spotkanie miało charakter otwarty. Sympozjum od czterech lat wpisuje się w cykl wydarzeń kulturalnych regionu. Jego organizacja wynika z działalności statutowej obydwu placówek, w której znaczące miejsce zajmuje zapis o prowadzeniu badań nad przeszłością i tradycją kulturową ziemi wieluńskiej. Każde Sympozjum, jak mówią organizatorzy:  To jest idea, która ma na celu zorganizowanie forum ludzi zajmujących się regionalizmem, w bardzo szeroko pojętym znaczeniu tego słowa.

Na IV Sympozjum, tak jak na poprzednie trzy, przybyli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, muzealnicy i archiwiści z Opola i Katowic, muzealnicy z Praszki z dyrektorem Zbigniewem Szczerbikiem, przedstawiciele Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego z prezesem Zdzisławem Włodarczykiem, działacze stowarzyszeń m.in.: ze Zduńskiej Woli. Wśród przybyłych byli pracownicy naukowi z tytułami profesorskimi, ale była też przedstawicielka Urzędu Gminy Lipie, ks. dr Kamil Kęsik. Wszystkich, specjalistów w swoich dziedzinach, łączyła miłość do swoich małych ojczyzn.

Na Sympozjum zaprezentowano 11 referatów. Znaczna ich część to wspaniałe przyczynki do historii regionu. Historię regionu wzbogaciły referaty: Kobiety w księgach miejskich Działoszyna w XVI – XVIII w.; „Iże go w tutejszej karczmie popyrtoł” Karczmy powiatu oleskiego w XIX wieku w świetle protokołów sądów rozjemczych; Współczesna działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli; Działania Gminy Lipie w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa historyczno – kulturowego w latach 2011 – 2018; Straty poniesione przez parafię i wieś Rudniki koło Wielunia podczas I wojny światowej, Złota dziesiątka architektury Opola 1945 -2018; Z kresowych Tuligłów do dolnośląskiej Łoziny, historia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Inne z przedstawionych referatów: Regionalizm, jako forma miłości i jej konsekwencje etosowe czy Papier wszystko zniesie? Dylematy konserwatora papieru oraz Łacińskie Treny Gabriela z Wielunia na śmierć Barbary z Karśnickich Konopnickiej 1606 uzupełniły wiedzę ogólną z zakresu historii i tradycji kultury.

Każda konferencja kończy się wydaniem publikacji Blisko i daleko  zawierającej przedstawione referaty, ukazujące interesujące inicjatywy regionalistów.  Do tej pory ukazały się publikacje za rok 2015, 2016, 2017. Zapewne taką publikacją zaowocuje i IV Sympozjum Regionalistów. Doczekamy się jej w przyszłym roku. W tym roku ukazała się publikacja za rok 2017 zawierająca wystąpienia uczestników obrad III Sympozjum Regionalistów – Praszka 2017. Przedstawili ją na zakończenie konferencji redaktorzy: dr Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce i dr Zdzisław Włodarczyk, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.