Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Informujemy, że Gmina Wieluń zamierza złożyć wniosek o wsparciem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni, którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR) do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wieluniu  pokój nr 1 do dnia 03 listopada 2021 roku.

 W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

– nowy sprzęt komputerowy (stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Do przyznania wsparcia kwalifikują się dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które:
– są członkiem rodziny w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
– które zamieszkują gminę Wieluń, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. 

  W celu zgłoszenia się do programu należy dostarczyć:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
3. Oświadczenie zawierające deklarację wyboru rodzaju wsparcia,
4. Dokument poświadczający fakt zatrudnienia swojego krewnego w linii prostej w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Ww. dokumenty należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Wieluniu, 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego (ratusz) ,pokój nr 1; tel. 43 886 02 17.

 Termin składania oświadczeń upływa 3 listopada 2021 r.

 Dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Wieluniu pod adresem:

https://www.wielun.pl/aktualnosci/3103-granty-na-zakup-sprzetu-komputerowego-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr.html

 Pozostałe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Radosław Urbaniak

Kierownik Biura Burmistrza