„Zrozumieć religijność Polaków. Konteksty etnograficzne”

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 26 października 2016 odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Zrozumieć religijność Polaków. Konteksty etnograficzne”. Organizatorem konferencji były: Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Ziemi Wieluńskiej, pomysłodawcą dr Jarosław Eichstaedt. Konferencja była podsumowaniem realizacji Projektu „Słowo i obrazowanie. Ludowy wizerunek Chrystusa” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do udziału w konferencji zaproszono naukowców z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury UJ, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Fundacji „Po Staremu”. Wysłuchali jej uczniowie z katolickiego liceum i gimnazjum, księża Tomasz Schabowicz, Paweł Otręba, Prałat Marian Stochniałek, Piotr Kamiński, Maciej Oset, członkowie Uniwersytetu III Wieku, Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, nauczyciele przybyli z uczniami.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Seminarium to wykłady i dyskusja. Wykładom przewodniczył dr Krzysztof Piątkowski. W pierwszej części wystąpili: dr Krzysztof Piątkowski (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w łodzi) – „Polska kultura Ludowa i religijna”, dr hab. Anna Niedźwiedź (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ) – „Konstruowanie i przeżywanie przestrzeni świętej. Przypadek krakowskich Łagiewnik”, dr hab. Monika Golonka – Czajkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ) – „Miasto bez Boga? Proces sakralizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Nowej Huty”, dr Robert Dzięcielski (Fundacja „Po Staremu”) – „Minimax: mini wykład o MAXImilianie Kolbe świętym nie – znanym”. W przerwie konferencji uczestnicy zwiedzili wystawę Franciszka Kafla „Madonny polskie”, także wpisaną w zrealizowany projekt.

W części popołudniowej konferencji swoje prelekcje wygłosili: dr Stanisława Trebunia – Staszel (Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ) – „To taka Podhalańska Gaździna – kult Matki Bożej Ludźmierskiej na Podhalu”, lic. Bartosz Arkuszewski (Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ) – „Endo i egzogenna kultura religijna wybranej grupy zawodowej. Przykład kierowców”, mgr Tomasz Spychała (Muzeum Ziemi Wieluńskiej) – „Eksponować religijność”, dr Jarosław Eichstaedt (Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie) – „Słowo i obrazowanie”. Po dyskusji odbyła się prezentacja książki Jarosława Eichstaedta „Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa”, materialny znak zrealizowanego projektu.

Mówiąc o kontekstach etnograficznych (wprowadzenie do konferencji) dr Krzysztof Piątkowski zwrócił uwagę na odrębność kulturową polskiego ludu (chłopów), która stała się przedmiotem badań etnograficznych w XIX wieku. Kulturę tą cechowało przywiązanie do ziemi (miejsce), języka (komunikacja) i wiary (religia). Była to kultura zintegrowana. Dziś opisy chłopskiej kultury etnografia zredukowała do folkloru.  W eseju „Kres kultury chłopskiej” Wiesław Myśliwski, mówił prelegent, przestrzega przed myleniem kultury chłopskiej z kulturą ludową, którą może być wszystko, ponieważ pojęcie ludu nie jest określone. Zaznacza też, że nie ma równoważności między kulturą chłopską a ludową. Dziś, mówił dr Piątkowski, należy raczej mówić o kulturze plebejskiej, popularnej (kultura ludowa człowieka nowoczesnego) hybrydycznej, bezsensownej, nieopartej na wartościach, dopasowującej się do płynnej rzeczywistości zmieniającego się świata. Tylko człowiek rozumny będzie nadal w tym chaosie i pędzie próbował uładzić swój świat i będzie miał motywację do tworzenia kultury.

Odpowiedzi na pytania, co ludzie czynią z religią w swoim życiu i co religia wnosi w życie człowieka próbowała udzielić Anna Niedźwiedź. Używając pojęcia „religia przeżywana” omówiła tworzenie się i przeżywanie przestrzeni świętej, jaką od 1978 roku stają się krakowskie Łagiewniki. Odpowiedź przyniosło 200 przeprowadzonych rozmów z pielgrzymami w końcu sierpnia 2013 r. i początku września 2014 r., z których wynika jak ważne są tu krajobraz, odczucia duchowe (obecność św. siostry Faustyny, „udomowienie” papieża Jana Pawła II) stąd indywidualne pielgrzymowanie piesze mieszkańców Krakowa i okolic do Faustyny by kontemplować jej tajemnice i piesze „Pielgrzymki śladami Jana Pawła II robotnika”. Dziś przestrzeń Łagiewnik to przestrzeń ekumeniczna – Światowe Centrum Miłosierdzia z wieloma językami, Koronką do Miłosierdzia Bożego odmawianą o godzinie 15.00, równocześnie w Bazylice, Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie znajduje się kaplica kapłańska z płytą z pierwszego grobu Jana Pawła II, traktowana, jako grób papieża i kościele sióstr (tu w kilku językach).

Prelegentka dr hab. Anna Niedźwiedź i przewodniczący konferencji dr Krzysztof Piątkowski

Prelegentka dr hab. Anna Niedźwiedź i przewodniczący konferencji dr Krzysztof Piątkowski

Mówiąc o Nowej Hucie, miejscu, które miało być miastem bez Boga, Monika Golonka- Czajkowska zwróciła uwagę na fakt, że religia dla mieszkańców tej dzielnicy Krakowa stała się wyznacznikiem tożsamości. Symboliczną stała się walka o krzyż w 1960 i budowa kościoła Matki Bożej Królowej Polski Arka Pana, kościoła potrzebnego ze względu na wielki napływ ludzi do kombinatu metalowego (rocznie ok. 12 tys.), dziś także Plac Centralny z Pomnikiem „Solidarności” z tablicami upamiętniającymi walkę o Krzyż w 1960 r., papieża Jana Pawła II, NSZZ „Solidarność” Hutników oraz protesty robotników w Gdańsku w roku 1970 i 1980.

Prelegentka dr hab. Monika Golonka - Czajkowska

Prelegentka dr hab. Monika Golonka – Czajkowska

O przeżywaniu i rozprzestrzenianiu się kultu św. Maksymiliana Kolbe w łódzkich Łagiewnikach mówił dr Robert Dzięcielski. Szczególną rolę w odkrywaniu świętego dziś, o którym właściwie wiemy tylko tyle, że cechowała go maryjność i jak zginął w Oświęcimiu, odegrały tegoroczne Światowe Dni Młodzieży i przygotowana dla nich w parafii franciszkańskiej wystawa poruszająca wiele wątków z życia świętego, przedstawianego z koroną białą i czerwoną, uświadamiająca polskim wiernym, wielkość tej postaci przez pryzmat działalności w latach 1918
( wyświęcony na księdza) – 1941 ( męczeńska śmierć w Oświęcimiu).

Prelegent dr Robert Dzięcielski i prowadzący konferencję dr Krzysztof Piątkowski

Prelegent dr Robert Dzięcielski i prowadzący konferencję dr Krzysztof Piątkowski

O innym kulcie, kulcie Matki Bożej Ludźmierskiej na Podhalu, takiej Podhalańskiej Gaździnie, podobnej do swego ludu (tak mówił o Niej Jan Paweł II), mówiła dr Stanisława Trebunia – Staszel. Wymieniła dwie osoby ważne dla Podhala, które ten kult rozwinęły, a mianowicie ks. prof. Józefa Tischnera i ks. Tadeusza Juchasa, działaczy Związku Podhalan.  Potwierdzeniem ważności Matki Bożej Ludźmierskiej dla Podhalan są utrwalone Jej językowe wyobrażenia: Królowa Podhala, Gaździna Podhala, Matulinka, Matusia, Ludźmiersko Matecka.

O kulcie Matki Bożej Ludźmierskiej mówi dr Stanisława Trebunia - Staszel

O kulcie Matki Bożej Ludźmierskiej mówi dr Stanisława Trebunia – Staszel

Mówiąc o religijności Polaków, lic. Bartosz Arkuszewski omówił wynik swych badań przeprowadzonych w specyficznej grupie zawodowej, jaką są kierowcy. Użył tu określeń religijność zewnętrzna i religijność wewnętrzna. Wielu kierowców wierzących (dotyczy to wszystkich wyznań), a także określających się, jako niewierzący, ma w swoich samochodach dewocjonalia, wielu w sytuacjach trudnych przyzywa imienia Boga, wielu po przeżytych wypadkach dostrzegało pomoc istoty wyższej i dziękowało za ocalone życie. Każdy swoją religijność wyznaje inaczej (np. modlitwa w czasie przejazdu obok kościołów). Czy kierowcom pomaga duszpasterstwo kierowców? W Polsce działają: duszpasterstwo dla katolickich kierowców przy Episkopacie Polski z ks. Marianem Midurą i Bractwo Cyryla i Metodego dla prawosławnych z ks. Damianem Grzybem. Są homilie dla kierowców, nauczanie o bezpieczeństwie na drodze i szanowaniu cudzego i swojego życia, pielgrzymki ogólnopolskie na Jasną Górę (kierowców jednak jest zbyt mało).

Wykład głosi lic. Bartosz Arkuszewski

Wykład głosi lic. Bartosz Arkuszewski

Seminarium zakończyło się wystąpieniem pracowników Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Tomasz Spychała mówił o trudnościach z eksponowaniem religijności na wystawach muzealnych i o swoich doświadczeniach z organizacji takich wystaw (Kult Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej, Siedem wieków wieluńskiej fary, Wielunianie śladami Jana Pawła II), dr Jarosław Eichstaedt o ludowych wyobrażeniach Chrystusa rekonstruowanych wg toposu drogi, obecności i ponownej jedności. Tak o tym pisze we wstępie do książki „Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa”: „Forma drogi jest podstawowa formą dla wyrażenia wyobrażeń dotyczących Jezusa Chrystusa. Topos obecności wyraża stałą i konieczną obecność Jezusa Chrystusa pośród ludzi i ma swoje źródło w regule wzajemnych adaptacji tekstów ludowych i kościelnych. Topos ponownej jedności odwołuje się do przywoływania sytuacji rajskiej, gdzie cały świat jest w doskonałej harmonii i wspólnocie”.

O eksponowaniu religijności mówi mgr Tomasz Spychała

O eksponowaniu religijności mówi mgr Tomasz Spychała

O książce "Ludowy wizerunek Chrystusa" mówi autor dr Jarosław Eichstaedt

O książce „Ludowy wizerunek Chrystusa” mówi autor dr Jarosław Eichstaedt

W dyskusji podsumowującej colloquium padło stwierdzenie o różnorodności katolicyzmu w Polsce. Najważniejsze jego nurty to katolicyzm kulturowy i katolicyzm religijny. Ten pierwszy bardziej idący w kierunku folklorystycznym i ten drugi oparty na wartościach (uwaga dr hab. Anny Niedźwiedź o tym jak wygląda religijność polskiej emigracji w Londynie). Ważnym aspektem współczesnej polskiej religijności staje się oddziaływanie globalnego kultu Bożego Miłosierdzia, który być może w zmieniającym się świecie okaże się drogą do zbudowania opartej na wartościach ekumenicznej wspólnoty.

Prelegenci, organizatorzy konferencji i ks. Paweł Otręba

Wspólna fotografia na zakończenie konferencji