Zaproszenie do udziału w konkursie „Moje Drzewo Genealogiczne”

 

ORGANIZATOR KONKURSU I UCZESTNICY

Konkurs genealogiczny pt. ,,Moje drzewo genealogiczne” jest organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i adresowany do uczniów szkół podstawowych.

CELEM KONKURSU jest rozbudzenie zainteresowania u dzieci i młodzieży własną historią rodzinną. Ideą przewodnią konkursu jest odkrywanie i głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości. Wspólne odkrywanie ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu jest zebranie jak najpełniejszej informacji o historii swojej rodziny dzięki rozmowie międzypokoleniowej – z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi – przy rodzinnym albumie. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy przedstawią organizatorowi wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Udział w konkursie ,,Moje drzewo genealogiczne” polega na opracowaniu przez ucznia (uczestnika konkursu) swojego drzewa genealogicznego. Probantem (osobą wywodzącą swoich przodków) jest opracowujący drzewo uczeń. Drzewo genealogiczne może być opracowane w różnych formach: • rodowodu – przedstawienie członków rodziny, wywodzących się od wspólnego przodka, ale tylko w liniach męskich (obejmuje więc osoby noszące to samo nazwisko). • tablicy potomków – przedstawienie osób, wywodzących się od jednego przodka, w liniach męskich i żeńskich (obejmuje więc członków rodziny, noszących różne nazwiska). • wywodu przodków – przedstawienie bezpośrednich przodków opracowującego drzewo ucznia: dwoje dziadków, czworo pradziadków, ośmioro prapradziadków itd. W wywodzie przodków powinni być ujęci przodkowie zarówno ze strony ojca i ze strony matki. Opracowane drzewo genealogiczne może sięgać dowolną ilość pokoleń wstecz (np. do pradziadków lub praprapradziadków). Drzewo genealogiczne powinno być  opracowane na podstawie wiedzy o rodzinie, jaką uczestnik konkursu zdobył w wywiadzie rodzinnym oraz na podstawie dokumentów, które posiada. W pracy uczestnicy konkursu przedstawią jedynie kopie zdjęć i dokumentów, które ukażą dzieje rodziny, ich miejsce zamieszkania lub pobytu poza ojczyzną, pracę zawodową, zwyczaje rodzinne, udział w życiu społecznym, politycznym lub kulturalnym. Do każdej kopii zdjęć należy dołączyć opis: podać imię i nazwisko osób lub osoby przedstawianej. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej z klas IV – VIII, który złoży pracę w wyznaczonym terminie.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy IV-VI

– klasy VII-VIII

– prace mogą być wykonane przez jednego lub kilku autorów (rodzeństwo);

– technika wykonania prac jest dowolna;

– przy ocenie prac organizatorzy wezmą pod uwagę pomysłowość, ilość

i czytelność zawartych w pracy informacji i stronę estetyczną.

UWAGA! Praca, która brała już udział w konkursie nie może być ponownie

przedstawiona do oceny.

TERMIN

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (zawierająca oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy nadsyłać lub dostarczyć do dnia 2 marca 2020 r. na adres: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu Narutowicza 13 98-300 Wieluń tel/fax (0-43) 843-43-34

lub Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej 98-345 Mokrsko tel/fax (0-43) 841-17-24

Praca winna zawierać imię i nazwisko jej wykonawcy, klasę, nazwę szkoły.

Na pracy winien być napis: ,,Konkurs – Moje drzewo genealogiczne”.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej zastrzega sobie prawo do bezpłatnego fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz środkach masowego przekazu.

Zgłoszenie pracy w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępnianie (w postaci wystawy pokonkursowej) danych osobowych członków rodziny. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uzyskanie stosownej zgody (co opiekun lub rodzic potwierdza podpisem na oświadczeniu).

JURY KONKURSU dokona oceny nadesłanych prac oraz wytypuje najlepsze z nich do nagród i wyróżnień do dnia 12 marca 2020 r. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną o tym fakcie poinformowane.

Organizatorzy Konkursu informują, iż prace plastyczne nadesłane na konkurs będą zwracane autorom po wystawie podsumowującej konkurs. Prace należy odebrać do końca czerwca 2020 r. Po tym terminie prace zostaną poddane utylizacji.