Zaproszenie do udziału w konkursie „Bohaterowie utworów Marii Kownackiej oczami dziecka”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu organizuje  konkurs plastyczno – literacki „Bohaterowie utworów Marii Kownackiej oczami dziecka”. Okazją do jego organizacji jest przypadająca w tym roku 40. rocznica  śmierci pisarki.

  Regulamin Konkursu

Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, ul. Narutowicza 4, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 35 26

Cele:

pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Marii Kownackiej

kształtowanie i rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni twórczej

inicjowanie zainteresowań czytelniczych

rozwijanie umiejętności manualnych

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych z powiatu wieluńskiego. Zadaniem uczestnika jest bsamodzielne wykonanie ilustracji wybranego bohatera z utworów Marii Kownackiej. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia tylko jednej pracy w formacie A4. Dowolna technika wykonania. Prace należy składać do 30 kwietnia 2022 r. w MiGBP w Wieluniu w Filii dla Dzieci.

Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, nr telefonu, adres e-mail                                                                                           

Oceniana będzie pomysłowość, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).

Najlepsza praca zostanie nagrodzona i zaprezentowana na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki oraz materiałach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich prac nadesłanych na konkurs przez uczestników. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją.

Prace dostarczone na konkurs oceni Komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę – rower, ufundowaną przez Firmę ZASADA BIKES. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe.

O terminie rozstrzygnięcia i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.