Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku” pod patronatem Burmistrza Wielunia

Maria Aulich

Człowiek wielu aktywności: pedagog, dziennikarka, poetka, nauczycielka z artystyczną duszą i wielką wrażliwością na to co ludzkie. Dziennikarka tygodnika „Głos Nauczycielski”, przewodnicząca Klubu Literackiego Nauczycieli, sekretarz Prezydium Zarządu Głównego ZNP, członkini Związku Literatów Polskich, od 2015 r. sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZLP, wieloletni juror ogólnopolskich konkursów poetyckich (Cieszyn – konkurs o Wieżę Piastowską, Białystok – konkurs o Buławę Hetmańską, Karczew – konkurs im. Jana Krzewniaka).

Jako juror bardzo ceniła wiersze oszczędne w formie, również klasyczne. Zawsze gotowa do merytorycznej obrony swojego zdania. Redaktorka dziesiątków tomików poetyckich. W kręgu piszących nauczycieli zwana Gilotyną. Dlaczego?  Z bezwzględnością śledziła wszelkie poetyckie zgrzyty oraz wpadki językowe w recenzowanych wierszach i bezlitośnie je wycinała. Redagowane tomy bardzo na tym zyskiwały. Całe zawodowe życie związana z artystycznym ruchem nauczycieli. Organizatorka i uczestniczka wielu plenerów poetyckich ZNP i innych.

Wydała sześć tomów poezji: „Moja wierzba wieluńska” 1987, „Jak dotyk” 1990, „Błogosławiona między kochankami” 1996, „Zamień się z jaskółką” 2007, „Śladami dotyku” 2012 i tom reportaży „Dookoła Życia” 2014.  W poezji była mistrzynią prostego wiersza a w prozie mistrzynią prostego stylu. Ta prostota – tak charakterystyczna dla Majki – była zamierzona.  Wynikała nie z braku wiedzy z zakresu teorii literatury (była pedagogiem, nie polonistką), ale właśnie z nadmiaru wiedzy o praktycznych aspektach pisania i doświadczeniu w pracy z tekstami innych twórców. Oto przykład jej twórczości. Wiersz pochodzi z tomu „Błogosławiona między kochankami”:

„wciśnięta

między sypialnię

a codzienność

pomidorowej z ryżem

uśmiechem oszukuję czas

który nie chciał

ustawić

pod wieszakiem

dziecinnych bucików

 

błogosławiona między

kochankami

zasypiam

cierpiąc na bezsenność”

Urodzona w Wieluniu (który kochała i odwiedzała do śmierci  (2018 r.), całe dorosłe życie spędziła w Warszawie. Poza wielkim profesjonalizmem, cechowało ją uwielbienie do kamieni szlachetnych, wykwintny makijaż o każdej porze dnia i nocy (sprawdzono na plenerach!), fryzura afro oraz styl ubierania typu „jak ta baba w tym grubo wygląda” (jak sama go nazwała). Miała ogromne poczucie humoru, dystans do siebie i świata oraz gorące, wielkie serce.

Jej patronat nad konkursem poetyckim zobowiązuje organizatorów do rozpoczęcia rzetelnych poszukiwań młodych poetyckich talentów według kryteriów Majki: poeta musi mieć szacunek do siebie, do słowa i… dla odbiorcy.

 REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku” Wieluń, 2022 r.

Organizatorzy:  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Patronat Honorowy : Burmistrz Wielunia

Sponsor: Zasada Bikes

 

Cele konkursu:

– zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich,

– zauważenie talentów poetyckich,

– prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy,
– doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

 Regulamin:
1. Zasady ogólne : Uczestnikami Konkursu mogą być osoby  w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.
Warunki uczestnictwa: Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech  wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem).  Do korespondencji  należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą:

  1. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,
  2. adres, e-mail, numer telefonu,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
    w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.
  4. oświadczenie autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Termin nadsyłania prac: 20 marca 2022 r.

 Ocena prac konkursowych: Oceny prac dokonuje czteroosobowe jury (2 poetów, polonista, przedstawiciel Organizatora) powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane  pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza.  Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji  do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia: Jury przyznaje jedną nagrodę główną – rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Lubuski funduje nagrodę rzeczową.   Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie. Laureaci są zawiadomieni  o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności  nagroda lub wyróżnienie są  przyznawane.  Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja epidemiczna w kraju lub ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej. Wręczenie nagród następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości)  i warsztaty poetyckie, w czasie których można porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

Terminarz Konkursu

 Ogłoszenie Konkursu: 1-5 lutego 2022 r.

Nadsyłanie prac: do 20 marca 2022 r.

Przekazanie  wierszy do oceny jurorom: do  27 marca 2022 r.

Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 5 kwietna 2022 r.

Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia:  do 10 kwietnia 2022 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 23 kwietnia 2022 r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

Zdjęcie: Wieluń Nasze Miasto