Nowe publikacje Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

Rocznik Wieluński Tom 16 (2016), Wieluń 2016

Najnowszy Rocznik Wieluński

Najnowszy Rocznik Wieluński

Jedną z ostatnich publikacji Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego jest Rocznik Wieluński Tom 16 (2016). Redaktorem naczelnym Rocznika jest Lubomira Tyszler. Tom 16 „ Rocznika Wieluńskiego” poświęcony jest śp. prof. zw. dr hab. Leszkowi Kajzerowi (Uniwersytet Łódzki), którego część wybitnego w skali europejskiej dorobku naukowego obejmuje tereny historycznego Sieradzkiego i ziemię wieluńską. Profesor współpracował z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym, wchodząc w poczet Rady Naukowej Rocznika 2016. Wychował 190 magistrów i 16 doktorantów.

Sylwetkę profesora zaprezentowała prof. zw. dr hab. Alicja Szymczakowa, honorowy członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. W tomie znalazła się ponadto bibliografia stanowiąca wybór 168 prac (z 600 napisanych przez profesora) dotyczących obszaru Polski Centralnej oraz artykuły o tematyce nawiązującej do jego zainteresowań (sztuka, architektura).

Profesor Leszek Kajzer konsultował prace wykopaliskowe grodziska Konopnica. Interesowały go zaplanowane na lato 2016 prace terenowe. Jego przyjazd na ziemię wieluńską nie został jednak zrealizowany. Miał być uczestnikiem konferencji naukowej Konopnica-nasze miejsce, nasze dziedzictwo, lecz plany pokrzyżowała śmierć. Po konferencji 15 X 2016 r. została odprawiona Msza św. w jego intencji. Celebransami byli: członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego ks. dr Sławomir Zabraniak oraz ks. Marek Bogusław Łakomy, proboszcz parafii św. Rocha w Konopnicy.

Rocznik Wieluński 2016 obok prac poświęconych profesorowi Leszkowi Kajzerowi zawiera stałe działy: Rozprawy i studia, Źródła, Miscellanea, Recenzje i omówienia, Kronikę, Sprawozdania, Pro memoriam, Bibliografię. W Roczniku przeważają tematy obejmujące archeologię, budownictwo i architekturę, a zwłaszcza historię…

Tadeusz Nowak, Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w II połowie XV i Początku XVI wieku Studium prozopograficzne, Wieluń 2017

Okładka publikacji

Okładka publikacji

Książka stanowi jedną z czterech zaplanowanych przez autora monografii poświęconych społeczeństwu ziemi wieluńskiej późnego średniowiecza (lata 1456-1505). W czterech monografiach przedstawione zostaną: duchowieństwo, mieszczaństwo, szlachta i ludność chłopska.  O wyborze zakresu chronologicznego badań zadecydowała ilość dostępnych źródeł dotyczących ziemi wieluńskiej, których ilość wzrosła od 1456 roku (zapiski sądowe, akty konsystorza wieluńskiego). Jak pisze Autor: „ Projektowany cykl prac narzuca jednolitą podstawę terytorialną dla wszystkich będących w realizacji dzieł, toteż tłumaczy, dlaczego w monografii poświęconej duchowieństwu przyjęty został zakres terytorialny pracy nawiązujący do podziałów administracyjno – państwowych (ziemia wieluńska) a nie administracyjno – kościelnych (terytorium wieluńskie, zwane niekiedy archidiakonatem). To założenie pozwala objąć badaniami ogół społeczeństwa na tym samym obszarze”.

Monografia poświęcona duchowieństwu jest próbą uchwycenia wszystkich duchownych posiadających określone funkcje i posiadających beneficja w instytucjach kościelnych działających na terenie ziemi wieluńskiej w latach 1456 – 1505. Dzieli się na trzy rozdziały. Rozdział I poświęcony jest oficjałom wieluńskim, duchowieństwu związanemu z kolegiatą wieluńską (prałaci, kanonicy, altarzyści, wikariusze wieczyści, mansjonarze) oraz rektorom szkoły kolegiackiej. Rozdział II przedstawia duchowieństwo kościołów parafialnych, czyli plebanów, komendarzy, wikariuszy z uwzględnieniem nielicznych altarzystów kościołów parafialnych i filialnych oraz tych, co mieli prawo nauczania w szkołach parafialnych (rektorzy szkół, ministrowie kościołów).

Rozdział ostatni, trzeci, przybliża czytelnikowi duchowieństwo zakonu klasztoru augustianów w Wieluniu i klasztorów paulińskich w Wieluniu i Wieruszowie.

Zachęcamy do lektury