W drodze do samodzielności uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu

Od prawie roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu mają szansę pojawienia się na lokalnym rynku pracy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  dyrektora szkoły oraz rodziców uczniów udało się utworzyć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, w której powstały dwa oddziały klasowe.

Każdy z nas marzy o samodzielności, o możliwości decydowania o sobie, o godnym życiu. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną nie różni się tutaj zupełnie od swoich rówieśników. Ma swoje marzenia, plany, zamierzenia. Wśród nich, tak jak w przypadku wszystkich dorastających ludzi pojawia się chęć usamodzielnienia, realizacji własnych pasji i talentów oraz praca. W tym właśnie ma wspomóc naszych uczniów wspomniana szkoła.

Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Temu celowi służy przedmiot przysposobienie do pracy. O jego ogromnym znaczeniu dla uczniów świadczy tygodniowy wymiar nauki. W klasie pierwszej uczniowie mają na wspomniany przedmiot przeznaczone 18 godzin tygodniowo.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Co udało nam się osiągnąć przez mijający rok? Wydaje mi się, że bardzo wiele. Zaczęliśmy od kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy w aspekcie motywacyjnym, kompetencyjnym i wykonawczym. Przyswajaliśmy podstawową wiedzę o pracy i poznawaliśmy typowe sytuacje związane z nią, uczyliśmy się rozumieć rynek pracy oraz prawa nim rządzące. Poznawaliśmy własne preferencje i predyspozycje.

Równolegle zaczęliśmy pracę w prawdziwych zakładach pracy. W ramach praktyk wspomaganych nawiązaliśmy stałą współpracę z: Zajazdem Boryna, sklepem z odzieżą używaną pani Agaty Pluty, kwiaciarnią Kamili Świątek. Dzięki wspaniałym pracodawcom nasza młodzież ma szansę doświadczania prawdziwej pracy.

Wiemy zatem co znaczą wymagania pracodawcy, zakres obowiązków pracownika, współpraca w wykonywanym zadania, ale i odpowiedzialność za to co nam zlecono. Zadania i umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego realizujemy i doskonalimy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych.

Przy realizacji treści nauczania i wychowania oraz wyborze kierunku przygotowania do pracy cały czas mamy na względzie wykorzystanie możliwości, jakie stwarza lokalne środowisko społeczno-kulturowe, dzienne placówki aktywności dla osób dorosłych, miejscowy rynek pracy  oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły.

Zdobyta przez uczniów wiedza, umiejętności, ukształtowane wartości, wzorce osobowe, zachowania i motywacje powinny ułatwiać im umiejętne pełnienie ról społecznych.

tekst: Patrycja Miśków Opiekun praktyk wspomaganych

Zdjęcia:  Ewa Misiak – Kocham Wieluń