12 samorządów powiatu wieluńskiego oraz gmina Działoszyn podpisały porozumienie o strategii rozwoju ponadlokalnego

Spotkanie dwunastu samorządów gminnych powiatu wieluńskiego oraz gminy Działoszyn odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wieluniu 14 marca.

Jak informuje, na stronie gov.pl, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem, wprowadzonym w ramach reformy zmierzającej do pełnego zintegrowania zarówno procesu, jak i dokumentów planistycznych w Polsce. Narzędzie to powstało z myślą o gminach sąsiadujących, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, które posiadają wspólne, uzupełniające się lub współzależne cele rozwojowe i chcą razem realizować politykę rozwoju w granicach swoich terytoriów.

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest dokumentem zintegrowanym, łączącym ze sobą sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Obowiązkowymi elementami strategii są m.in.: model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej. Kompleksowy dokument ma zapewnić koordynację przestrzenną działań planowanych w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i ładem przestrzennym.

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest instrumentem zintegrowanego planowania rozwoju terenów, które składają się z mniejszych jednostek terytorialnych wyposażonych w odpowiednie kompetencje. Jednostki terytorialne wchodzące w skład OF także mogą posiadać swoje strategie, czyli najbardziej generalne i ogólne zamierzenia co do przyszłych działań wspierających rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny.

Strategia ponadlokalna to nic innego jak instrument do zarządzania rozwojem na obszarach, które wykraczają poza obszar terytorialny danej gminy, który będzie pomagał w budowaniu spójności terytorialnej jak i również jest źródłem oszczędności dla jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim jest kierunkiem promowanym w polityce spójności.

Podpisanie dzisiejszego porozumienia pozwoli nam, samorządowcom, na działanie i współpracę w różnych obszarach tych działań, które wynikają z potrzeb danej jednostki samorządu terytorialnego. Jest to też dokument, który pozwala nam wyrażać wolę i chęć współpracy w obszarach, które są nieodzowne dla poprawy funkcjonowania i rozwoju naszych małych ojczyzn.

– powiedział Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler

Z podpisania porozumienia zadowolenia nie krył burmistrz Działoszyna Rafał Drab, który podkreślił istnienie sentymentu do ziemi wieluńskiej, który jest i będzie a porozumienie pomoże w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w rozwój naszych małych ojczyzn.

     

     

     

       

     

tekst i fot. Ewa Misiak